ANBI

Algemene gegevens

Adres
Postbus 210
6000 AE  WEERT

Statutaire Naam
Stichting Munttheater

RSIN of fiscaal nummer
0028.36.592

Financiële verantwoording 2019

Contactgegevens

Telefoon
0495-513 575

Website
www.munttheater.nl

Doelstelling van organisatie

De stichting heeft tot doel:
– De gelegenheid te bieden tot het uitoefenen en bevorderen van culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten;
– Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie en het beheer van een theater  voor culturele en maatschappelijke activiteiten, genaamd Munttheater, en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Beleidsplan

Missie en mission statement

Het Munttheater vervult een belangrijke rol in het faciliteren en ondersteunen van de (Weerter) verenigingen in het vertonen van hun podiumkunsten, het aanbieden van een breed theaterprogramma voor een volledige avond of middag ontspanning, gezelligheid en een verrijkende beleving. Daarnaast is het Munttheater ook een uitstekende locatie voor het bedrijfsleven waarbij het Munttheater als partner fungeert om het evenement tot een succes te maken. Dit brede pallet aan aangeboden diensten wordt vakkundig ondersteund door horecapartner Hostellerie Munten.

Vanwege de strategische ligging tussen Roermond en Eindhoven levert het Munttheater met zijn aanbod een positieve economische bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de gemeente Weert. Het onderscheidende karakter van het Munttheater is de persoonlijke dienstverlening en daarmee de gastvrijheid en gezelligheid. Gecombineerd met professionaliteit op alle niveaus in de organisatie en een kwalitatief goed programma-aanbod in de intieme theaterzaal maakt dat mensen/bedrijven bewust kiezen voor een voorstelling of evenement in het Munttheater.

Deze elementen komen dan ook terug in ons mission statement:

“Wij ontvangen de bezoeker, vereniging, gezelschap of huurder in het Munttheater in een plezierige ambiance met ruimte voor persoonlijke aandacht en gastvrijheid. Wij stellen ons hierbij dienstbaar op naar alle gasten en maken een bezoek aan het Munttheater tot een verrijkende en verbindende belevenis.”

Visie en Kernwaarden

Vanuit de missie en het mission statement hebben we de volgende visie geformuleerd, verdeeld over 4 focusgebieden:

Focusgebied 1: Consortium Noord- en Midden Limburgse Theaters

In 2022 maakt het Munttheater deel uit van een Consortium van de Midden- en Noord Limburgse theaters, dat naast het Munttheater bestaat uit TheaterHotel De Oranjerie in Roermond, Theater De Maaspoort in Venlo, Schouwburg Venray en Dok6 te Panningen. Dit houdt in dat er intensief met elkaar wordt samengewerkt met als doel het gezamenlijk rendement op theaterbezoek te vergroten door Midden- en Noord-Limburg als één afzetmarkt te bekijken en deze gezamenlijk te ‘bewerken’. Er wordt gewerkt vanuit een overkoepelende entiteit met één merknaam, doch met behoud van ieders eigen juridische entiteit en financieringsstromen.

Focusgebied 2: van huurder naar strategische partner

In 2022 fungeert het Munttheater als centrale contactpersoon van het Congres- en Evenementenbureau Weert. Doel van dit congresbureau is om middelgrote en grote congressen naar de stad Weert te halen. Waar deze in de stad plaatsvinden is van ondergeschikt belang, zolang deze maar in Weert plaatsvinden. Hierbij wordt samengewerkt met de andere congresaanbieders/locaties in Weert, zoals Theater de Huiskamer, Franciscus Huis en de Paterskerk.

Focusgebied 3: Munttheater heeft een sociaal gezicht

In 2022 staat het Munttheater niet alleen bekend als het gezelligste theater met een brede professionele programmering en optredens van verenigingen, maar ook als het theater waar je hartelijk en gastvrij wordt ontvangen als je minder goed ter been bent, dementie hebt of een NHA (niet-aangeboren hersenaandoening). Delen van de programmering zijn afgestemd op maatschappelijke thema’s zoals omgaan met verlies van een geliefde, mantelzorg, Alzheimer of omgaan met kanker.

Focusgebied 4: Munttheater: een theater van deze tijd

In 2022 voldoet het Munttheater aan de gestelde doelen conform het convenant van GreenStages. Vanuit dit convenant beschikt het Munttheater –daar waar mogelijk- over LED-verlichting, is er sprake van een gescheiden afvalinzameling (ook van de Muntpassage!), CO2-reductie, aandacht voor circulariteit en zit ‘duurzaamheid’ niet alleen tussen de oren van de medewerkers maar wordt er ook naar gehandeld. Hostellerie Munten gaat mee in onze doelen.

Om deze visie te verwezenlijken hebben we gezamenlijk de volgende kernwaarden geformuleerd die sturend zijn voor ons gedrag:

1. Flexibel: medewerkers handelen welwillend bij een veranderende vraag van bezoeker, huurder, gezelschap, collega.
2. Taakvolwassen: medewerkers zijn in staatvolledig zelfstandig te opereren en binnen het eigen functieprofiel de gestelde doelen te realiseren en  daar waar mogelijk aan te scherpen.
3. Eigenaarschap: medewerkers zijn bewust van hun eigen taken en verantwoordelijkheden, stellen alles in het werk doelgericht en effectief te werken en zijn innovatief om nieuwe kansen te ontwikkelen en waar te maken, in het belang van het Munttheater
4. Plezier: medewerkers dragen (verbaal en non-verbaal) positief bij aan een prettige werksfeer binnen het Munttheater en hebben lol in het werk.

De kritische succesfactoren die deze strategie mogelijk maken, zijn als volgt geformuleerd:

1. Voldoende financiële middelen.

  1. Stabiel politiek klimaat
    3. Gunstig economisch klimaat
  2. Passende competenties van medewerkers

Bestuurssamenstelling
B.I.J. van Eck directeur/bestuurder

Beloningsbeleid RVT
Ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld

Beloningsbeleid directie
Conform richtlijnen bezoldiging theaterdirecties

Beloningsbeleid Personeel
CAO Nederlandse Podia/ gemeentelijke arbeidsvoorwaarden