ANBI

Algemene gegevens

Adres
Postbus 210
6000 AE  WEERT

Statutaire Naam
Stichting Munttheater

RSIN of fiscaal nummer
0028.36.592

Financiële verantwoording 2017

Contactgegevens

Telefoon
0495-513 575

Website
www.munttheater.nl

Doelstelling van organisatie

De stichting heeft tot doel:
– De gelegenheid te bieden tot het uitoefenen en bevorderen van culturele, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten;
– Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie en het beheer van een theater  voor culturele en maatschappelijke activiteiten, genaamd Munttheater, en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Beleidsplan

Missie en mission statement
Het Munttheater is hét professionele cultuurpodium voor Weert en de wijde omgeving met als kerntaak het bieden van een hoogwaardig en kwalitatief theateraanbod alsook het fungeren als podium voor de Weerter verenigingen. Het aanbod is zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van het publiek waarbij alle genres zijn vertegenwoordigd en gericht op een breed publiek.
Ook het bedrijfsleven weet steeds vaker het Munttheater te vinden als partner voor de organisatie van een zakelijk evenement in de theaterzaal en/of foyer. De samenwerking met Hostellerie Munten versterkt hierbij de kwaliteit van de dienstverlening. Het Munttheater versterkt het woon- en leefklimaat in de gemeente Weert en vervult daarmee ook een belangrijke factor in het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Bovenstaande omschrijving is niet uniek voor het Munttheater. Het onderscheidende vermogen zit in de dienstverlening, de gezelligheid, professionaliteit en de gastvrijheid in combinatie met de intieme theaterzaal waardoor mensen bewust kiezen om naar een voorstelling of evenement in het Munttheater te komen. Derhalve luidt onze missie:
Het Munttheater is het meest gastvrije en gezellige theater van Limburg.
Op basis van deze missie is het volgende mission statement geformuleerd:
“Wij ontvangen de bezoeker, vereniging, gezelschap of huurder in het Munttheater in een plezierige ambiance met ruimte voor persoonlijke aandacht. Wij stellen ons dienstbaar op en maken een bezoek aan het Munttheater een verrijkende en verbindende belevenis.”

Visie en kernwaarden
In 2018 staat  het Munttheater midden in de samenleving van Weert en wijde omgeving en hebben wij ons naast onze (sociaal) culturele functie ook bewezen op sociaal-maatschappelijk en commercieel gebied. Maatschappelijke organisaties en verenigingen herkennen het Munttheater als sociale partner en werken graag met ons samen. Op commercieel gebied worden extra eigen inkomsten gegenereerd door het bieden van een professionele dienstverlening aan het bedrijfsleven waarmee de verhouding subsidie en eigen inkomsten gelijk aan elkaar is.
Het theatergebouw voldoet aan de eisen van deze tijd en beschikt onder meer over nieuwe theatertechnische installaties, een uitgebouwde foyer met meer mogelijkheden en een voorzijde aan het Collegeplein met meer allure en uitstraling.
Het Cultureel Lint als samenwerking met de andere culturele instellingen is uitgegroeid tot een topevenement van de stad Weert met een bereik ver buiten de gemeentegrenzen.
En er wordt iedere zomer een programmering gerealiseerd in Openluchttheater De Lichtenberg met medewerking van het Munttheater waarmee een groot publiek wordt bereikt.

Om deze visie te verwezenlijken hebben we gezamenlijk de volgende kernwaarden geformuleerd die sturend zijn voor ons gedrag:
1. Flexibel: medewerkers handelen welwillend bij een veranderende vraag van bezoeker, huurder, gezelschap, collega.
2. Taakvolwassen: medewerkers zijn in staatvolledig zelfstandig te opereren en binnen het eigen functieprofiel de gestelde doelen te realiseren en  daar waar mogelijk aan te scherpen.
3. Eigenaarschap: medewerkers zijn bewust van hun eigen taken en verantwoordelijkheden, stellen alles in het werk doelgericht en effectief te werken en zijn innovatief om nieuwe kansen te ontwikkelen en waar te maken, in het belang van het Munttheater
4. Plezier: medewerkers dragen (verbaal en non-verbaal) positief bij aan een prettige werksfeer binnen het Munttheater en hebben lol in het werk.

Strategie en doelstellingen
Vanuit de missie en visie hebben we de volgende strategie geformuleerd:

1. Behoud van een professioneel aanbod, passend bij de stad: het bieden van een professioneel theateraanbod blijft een kerntaak van het Munttheater en zal onderscheidend moeten blijven in de vrijetijdsbesteding van mensen. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen van de bezoekers. Het Munttheater bouwt hiertoe een goede relatie op met en is een professionele gesprekspartner voor impresariaten en gezelschappen die het aanbod presenteren.

2. Het behalen van een optimaal rendement: de beschikbare middelen, menskracht en gebouw zetten we in opdat we een optimaal rendement behalen in termen van culturele, commerciële en sociaal-maatschappelijke toegevoegde waarde voor de stad Weert. Het Munttheater legt steeds meer de focus op het genereren van eigen inkomsten door het bieden van een commerciële dienstverlening en het opbouwen van relaties met bedrijfsleven.

3. Maatschappelijke relevant zijn voor de stad: het Munttheater neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door kwetsbare groepen actief te benaderen deel te nemen aan het culturele leven in Weert. Het Munttheater bouwt aan een structurele samenwerking met maatschappelijke organisaties (in de brede zin van het woord) en is een gastvrij huis voor deelname aan cultuur voor mensen die normaliter niet de mogelijkheid hebben naar het theater te gaan.

4. Initiator nieuwe culturele initiatieven: het Munttheater ontwikkelt nieuwe initiatieven zoals een zomerprogrammering in De Lichtenberg zonder extra financieel risico te lopen. Het Munttheater fungeert hierbij als aanjager en zoekt naast de samenwerking met de andere professionele culturele instellingen, partners bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

De kritische succesfactoren die deze strategie mogelijk maken, zijn als volgt geformuleerd:
1. De kwaliteit, diversiteit en samenstelling van genres in de programmering
2. De voortdurende aandacht voor een optimale, professionele dienstverlening
3. Een goede relatie met de stakeholders van het Munttheater (bezoekers, politiek, ambtenaren, bedrijfsleven, verenigingen, impresariaten en gezelschappen, collega culturele instellingen, maatschappelijke organisaties)
4. Een uitnodigend gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Bestuurssamenstelling
B.I.J. van Eck directeur/bestuurder

Beloningsbeleid RVT
Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld

Beloningsbeleid directie
Conform richtlijnen bezoldiging theaterdirecties

Beloningsbeleid Personeel
CAO Nederlandse Podia/ gemeentelijke arbeidsvoorwaarden