ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Code Cultural Governance & ANBI status
Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Stichting Munttheater onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie op deze pagina.

Raad van Toezicht
M. Princen-Stultiens – voorzitter RvT
M. De Corti – lid RvT
G. Berns – lid RvT
J. van de Vliert – lid RvT

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Zij worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredend lid kan onmiddellijk worden herbenoemd. Een lid kan in totaal echter niet langer dan acht jaar lid van de Raad van Toezicht zijn

Directie
Vacant

De directeur ontvangt een beloning binnen de WNT.
WNT beloning 2022
WNT beloning 2021
WNT beloning 2020

Culturele ANBI
Stichting Munttheater is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie onze pagina over doneren en/of de website van de Belastingdienst.

Verantwoording
De ANBI-status brengt met zich mee, dat Stichting Munttheater diverse gegevens openbaar dient te maken. Conform deze voorwaarden publiceren wij hieronder:

  • ANBI Activiteitenoverzicht 2022
  • ANBI Publicatieformulier Stichting Munttheater 2022
  • Visiedocument 2023 – 2026